Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeids- og sosialdepartementet
Del artikkelen med venner og kolleger

Statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte i dag sin nye regjering.  Blant endringene var sammenslåing av arbeids- og administrasjonsdepartementet og sosialdepartementet.  I tillegg går deler av kommunaldepartementet inn i det nye arbeids- og sosialdepartementet, som Dagfinn Høybråten vil være leder av.

Dagfinn Høybråten vil få en svært sentral posisjon i arbeidet med å samordne trygdeetat, sosialetat og arbeidsmarkedsetat.  Som den nye arbeids- og sosialministeren vil Høybråten få en av de mest fremtredende poster i Bondeviks nye regjering.  Dagfinn Høybråten har tidligere erfaring som trygdedirektør i Rikstrygdeverket.

Med virkning fra i dag kl. 14.00 overtar statsråd Høybråten ansvaret for arbeids- og sosialsaker. Det vil senest fra 1. januar 2005 bli opprettet et nytt Arbeids- og sosialdepartement (ASD). Hovedfokus for det nye departementet vil være å utforme en helhetlig politikk for arbeidsmarked, arbeidsliv og levekår, arbeidsrettede ytelser, sosiale stønader og pensjoner. Departementet skal videre ha et hovedansvar for å koordinere bekjempelsen av fattigdom og ansvaret for å samordne alkohol- og narkotikapolitikken.  Et viktig hensyn ved opprettelsen av det nye departementet er å få samlet hos én statsråd det politiske ansvaret for arbeidsmarkedstjenester, trygd, og sosialhjelp. Videre vil en få et større helhetsansvar for oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv.  Det nye departementet vil bestå av deler av dagens Arbeids- og administrasjonsdepartement, deler av dagens Sosialdepartement og deler av Kommunal- og regionaldepartementet.

Statsråd Høybråten overtar med virkning fra i dag klokken 14.00 ansvaret for å bestyre de avdelinger, enheter og staber som skal inngå i det nye Arbeids- og sosialdepartementet. Disse er: Arbeidsavdelingen, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen og Inntektspolitisk stab i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Trygdeavdelingen, Seksjon for levekår og Seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk i Sosialpolitisk avdeling og Samordningsprosjektet i Sosialdepartementet og Tariffrettseksjonen i Kommunal- og regionaldepartementet. Han overtar videre ansvaret for å bestyre Statsrådsseksjonen, Departementsrådens kontor, Administrasjons- og budsjettavdelingen, og Presse- og informasjonsenheten i det nåværende Sosialdepartementet.

Statsråd Høybråten fratrer etter søknad fra stillingen som direktør for Rikstrygdeverket (trygdedirektør).  Han omplasseres og vil etter at han har gått ut av regjeringen stilles til rådighet for Arbeids- og administrasjonsdepartementet for spesielle oppdrag ut gjenstående del av åremålsperioden.

Andre endringer
Statsråd Ansgar Gabrielsen slutter som statsråd for nærings- og handelssaker og overtar ansvaret for helsesaker samt ansvaret for tiltak for rusmiddelmisbrukere og pleie- og omsorgstjenester. Det vil senere bli opprettet et nytt Helse- og omsorgsdepartement.

Statsråd Børge Brende slutter som statsråd for miljøsaker og overtar ansvaret for Nærings- og handelsdepartementet.

Statsråd Morten Andreas Meyer beholder ansvaret for moderniseringssaker og administrasjonssaker. Han får ansvaret for koordinering av IT-politikken og et utvidet ansvar for konkurransepolitikken. Han skal ikke lenger ha ansvaret for arbeidssaker. Det vil senere bli opprettet et nytt Moderniseringsdepartement bestående av de delene av Arbeids- og administrasjonsdepartementet som ikke skal inngå i det nye Arbeids- og sosialdepartementet og enkelte oppgaver som i dag ligger i Nærings- og handelsdepartementet, herunder ansvaret for koordinering av IT-politikken.

Statssekretær Thorhild Widvey er utnevnt som statstråd med ansvar for olje- og energisaker.

Siviløkonom Knut Arild Hareide er utnevnt som statsråd med ansvar for miljøsaker.


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?