Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Forbedret arbeidsmiljølov
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen foreslår flere endringer i arbeidsmiljøloven som skal gi de ansatte en tryggere og sikrere arbeidshverdag. Likestilling av skift- og turnusarbeid følges opp, det skal bli ulovlig med prestasjonslønn ved risikofylt arbeid og bedriftshelsetjenestene må være godkjent av Arbeidstilsynet er noen av endringene.
 
– I en samlepakke med tiltak for bedre arbeidsmiljø fremmer regjeringen allerede nå den varslede likestillingen av helkontinuerlig skift og turnus, og sikrer ansatte som jobber alene en tryggere arbeidsdag. Dessuten understreker vi at prestasjonslønn er ulovlig når det har vesentlig betydning for sikkerheten, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
LO fornøyd
 
- Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er et viktig bidrag til økt likestiling og vil styrke arbeidstakernes trygghet og sikkerhet på viktige områder, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.
 
Spesielt påpeker Sundnes at likestillingen av skift- og turnusarbeid er viktig:
- Regjeringens forslag til redusert arbeidstid for ansatte i tredelte skift- og turnusordninger er et meget viktig skritt i retning av likestilling og likelønn, sier Sundnes.
 
Forslag i samlepakken:
Likestilling av skift- og turnusarbeid med innslag av søndagsarbeid
Dette imøtekommer et krav som flere arbeidstakerorganisasjoner har kjempet for i mange år. Reformen er sentral i et likestillingsperspektiv, ved at det etableres et regelverk som behandler kvinnelige turnusarbeidere og mannlige skiftarbeidere likt.
 
Krav om særlig risikovurdering ved alenearbeid 
Det foreslås en at arbeidsgiver skal vurdere om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten, og eventuelt iverksette nødvendige tiltak i forhold til dette.  
 
Fokus på prestasjonslønn ved risikofylt arbeid
Det presiseres uttrykkelig at prestasjonslønn ikke må benyttes hvor dette kan få vesentlig betydning for sikkerheten.
 
Godkjenningsordning for BHT  
Det foreslås at den som skal tilby bedriftshelsetjeneste etter arbeidsmiljøloven, må være godkjent av Arbeidstilsynet. 
 
Utvidet myndighet for Arbeidstilsynet ved overvåking på arbeidsplassen
Arbeidstilsynet får myndighet til å gi pålegg og tvangsmulkt ved brudd på reglene om kontroll og overvåking på arbeidsplassen. 
 
Varsling ved nådd aldersgrense 
Departementet tar sikte på å komme tilbake til denne problemstillingen når arbeidet med endringer i aldersgrensene i arbeidslivet ellers er avklart i forbindelse med pensjonsreformen. Departementet foreslår imidlertid en ny varslingsbestemmelse ved opphør av arbeidsforhold når man har oppnådd lovens aldersgrense, og at dette varselet skal komme istedenfor en ordinær oppsigelse. Varslingsfristen foreslås satt til seks måneder for arbeidsgiver og en måned for arbeidstaker.
 
Verneombudsopplæring i regi av organisasjonene 
Det foreslås en lovfesting av at verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg fortsatt skal ha rett til å velge å ta den lovfestede verneombudsopplæringen gjennom kurs i regi av en arbeidstakerorganisasjon.
 
Enkelte endringer vedrørende midlertidig ansettelse 
Det klargjøres at søksmålsfristen for å kreve å fortsette i stillingen ved tvist om ulovlig midlertidig ansettelse, skal være åtte uker. Departementet foreslår å klargjøre at retten til fast ansettelse etter fire år ikke gjelder ved midlertidig ansettelse hjemlet i tariffavtale. 
 
Rett til å fortsette i stillingen ved nedleggelse
Videre avklares at en tvist om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen i forbindelse med en oppsigelsessak, skal avgjøres av domstolen, også i nedleggelsessituasjoner.
 
f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online bookx;>online bookx;>online book<

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?