Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Samordning av Aetat, trygdeeaten og sosialtjenesten
Del artikkelen med venner og kolleger

Med opprettelsen av det nye arbeids- og sosialdepartementet, signaliserte regjeringen et ønske om en felles plattform for disse tjenestene.  I dag leverte et utvalg sine utredning om en ny arbieds- og velferdsforvaltning.  Her samles aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i en felles etat. 

 

-           Det er et spørsmål om hvordan man ønsker å organisere kjernen av velferdsstaten, sa utvalgsleder Jørn Rattsø i innledningen til presentasjonen.

 

Om lag 700 000 personer i yrkesaktiv alder er til enhver tid midlertidig eller varig borte fra arbeidslivet samtidig som de mottar trygd.  Disse fordeler seg blant annet på uførepensjon, sykepenger, dagpenger og rehabiliteringspenger.  Totalt vil den foreslåtte etaten forvalte stønader for rundt 260 milliarder, der de største postene er alderspensjon, uførepensjon og sykepenger.

 

-           Dette er en svær sak.  Det dreier seg om kjernen i velferds-Norge.  Det dreier seg om noe vi er kjent for i Norge, og som gjør Norge til et godt land å bo i.  Samtidig er det et reformbehov.  Det er en for å se de store velferdsordningene i en større sammenheng, og fjerne kasteballene, samle grep omkring vår sosiale og arbeidsmessige forvaltning.  Systemet er til for menneskene, ikke omvendt, sa arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten ved overrekkelsen av utvalgets utredning.

 

En førstelinje for arbeid og inntekt

Utvalget foreslår en statlig etat for arbeid og inntekt som samler virkemidlene knyttet til arbeid og redusert arbeidsevne.  Dette innebærer blant annet ansvaret for uføretrygd og sykepenger, som er Trygdeetaten sitt hovedansvar, men også arbeidsformidling, som Aetat i dag har ansvaret for.

 

I tillegg ønsker man en førstelinje som fjerner kasteballer og sørger for at brukere ikke blir gående lenge på passive stønader.  Førstelinjen skal ha fokus og kompetanse mot å få folk i arbeid eller i tilpasset aktivitet.

-           Vi ønsker ikke å tvinge mennesker i arbeid, men til et tilpasset aktivt liv.  I dag er det en oppsplitting her, som gjør at det går for lang tid mellom stønad og tiltak, sa Rattsø.

 

Rattsø understreket at det er en allmenn forståelse blant fagfolk at dagens system har bidratt til lange stønadsopphold.  Med utvalgets forslag ska folk raskere tilbys tiltak.

 

-           En av de aller viktigste utfordringene i årene fremover er å gi den enkelte mulighet til å ta i bruk ressursene sine. Systemet vi har i dag står mange ganger i veien for at den enkelte raskt kommer tilbake i arbeid eller annen aktivitet, sier Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

 

Statlig arbeidssøkerstønad

Kommunene vil beholde ansvaret for sosialhjelpen, men det innføres en statlig arbeidssøkerstønad.  Utvalget har ikke gått inn på hvordan denne stønaden vil fungere eller hvilke kriterier og krav som vil bli lagt til grunn for at man skal kunne motta en slik stønad.

(29.6 2004)


Legg til kommentar

28. september, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?