Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nye regler ved sykemelding
Del artikkelen med venner og kolleger

1. juli innføres nye regler ved sykmelding. Den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet, og arbeidsgiver skal utarbeide en oppfølgingsplan for å få den sykmeldte raskest mulig tilbake til arbeid.  President i Legeforeningen Hans Kristian Bakke er positiv til de nye endringene.

-            Legenes rolle endres fra å være "svarteper" til å bli premissgiver for tiltak på arbeidsplassen, sier president i den norske lægeforening Hans Kristian Bakke.

Stortinget vedtok tirsdag 8. juni regjeringens forslag til nye regler for sykmelding. Formålet er å få ned sykefraværet, og lovendringen er en oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

-           De vedtak som Stortinget fattet i juni i år, gjennom behandlingen av proposisjonen om endringer i folketrygdloven, stiller helt klare krav til arbeidsgiverne om å legge til rette for tilpasset arbeid ved sykdom. Samtidig har arbeidstakerne fått en like klar forpliktelse til å bidra, og å benytte egen funksjonsevne under sykmelding, sier presidenten på Legeforeningens nettsider

-            Arenaen for å forebygge høyt sykefravær, et høyt antall uføretrygdede og utstøting fra arbeidslivet, er i enda større grad nå lagt til arbeidsplassene. Det bør legene og helsevesenet hilse velkommen, mener Bakke.

Her kan du lese brosjyre (PDF-fil) om de nye reglene. Brosjyren vil være tilgjengelig på trygdekontor, legekontor, arbeidslivssentre mv.

Hovedpunktene i den nye loven er:

·          Sykmeldingsattesten erstattes av en ny attest: "Medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdom" (PDF-fil).
·          Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at en person skal være borte fra arbeidet, både ved førstegangs og senere sykmeldinger. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding være første alternativ, før aktiv sykmelding eventuelt vurderes.
·          Innføring av et aktivitetskrav for å få rett til sykepenger. Den sykmeldte skal så tidlig som mulig prøve seg i arbeidsrelaterte aktiviteter, enten med gradert sykmelding eller aktiv sykmelding. Inaktivitet utover åtte uker skal være medisinsk begrunnet.
·          Ved sykmelding utover åtte uker uten at den sykmeldte er i arbeidsrelatert aktivitet, skal legen sende en "utvidet legeerklæring", hvis det er medisinske grunner som er til hinder for aktivitet. Der årsaken til manglende aktivitet ikke kommer inn under de lovbestemte unntak, skal sykepengene stoppes. Leger som gjentatte ganger unnlater å følge de nye reglene om sykmelding og dokumentasjon av arbeidsuførhet, kan risikere å miste retten til å skrive legeerklæringer som grunnlag for trygdeytelser.
·          Arbeidstakernes plikt til å medvirke til avklaring av funksjonsevne presiseres i loven.
·          Er en arbeidstaker fortsatt sykmeldt, skal trygdeetaten senest etter 12 uker etterspørre oppfølgingsplanen som arbeidsgiveren skal utarbeide i samarbeid med arbeidstakeren, etter arbeidsmiljøloven. Dersom arbeidsgiver unnlater å etterkomme denne anmodningen, kan trygdeetaten ilegge en tvangsmulkt.
·    &nbs


Legg til kommentar

01. oktober, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?